Personuppgifter & GDPR

Vi skyddar dina personuppgifter. Ditt förtroende är viktigt för oss och vårt mål är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddsregler och våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har kontinuerligt en översyn av våra rutiner. Vi har utsett ett dataskyddsombud vars uppgift är att granska att vi följer dessa regler, riktlinjer och rutiner. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Lokalfastigheter i Sundbyberg AB (Lokalfastigheter). I denna informationstext beskriver vi hur och varför Lokalfastigheter behandlar dina personuppgifter.

Behandling av dina personuppgifter

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att kunna administrera och förvalta de lokaler och fastigheter vi äger, hyr in eller hyr ut. De personer vars personuppgifter vi behandlar är anställda, konsulter och entreprenörer som utför arbeten för oss samt personer som finns namngivna i kontrakt och fakturatexter, etc. Vi kommer inte att använda dina personuppgifter för ett annat syfte. Lokalfastigheter lyder under offentlighetsprincipen vilket innebär att alla uppgifter som vi samlar in är offentliga handlingar och kan begäras ut. Personuppgifterna kommer att hanteras av egen personal och av externa leverantörer som på uppdrag av oss utför olika delar av uppdraget. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, säkerställer Lokalfastigheter i Sundbyberg AB att sådan överföring är laglig.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge det finns en relation i form avtal med oss samt i enlighet med eventuella rättsligaförpliktelser samt arkiveringsregler som vår verksamhet beslutat. När det är möjligt kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Tillgång till information

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till dina personuppgifter, ett s.k. registerutdrag.

Begära rättelse

Du har, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften rättas.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har även rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Vad sker vid en Personuppgiftsincident?

Om Lokalfastigheter i Sundbyberg AB får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen inom 72 timmar.

Vem kontaktar jag vid frågor?

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller vill utnyttja dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss. Lokalfastigheter i Sundbyberg AB, Starrbäcksgatan 1, 172 74 Sundbyberg Telefon: 08-706 90 00 e-post: info@lokalfastigheter.se

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud: dataskyddsombud@lokalfastigheter.se

Du har också rätt att lämna klagomål till Tillsynsmyndigheten; Datainspektionen/ Integritetsskyddsmyndigheten.