Brandskydd verksamhetslokaler

Vi som hyresvärd ser till så att det finns utrymningsvägar, utrymningsplaner, utrymningsskyltning, brandsläckare och brandposter. Du som hyresgäst har själv ansvar för att arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) – och för att utrymningsvägar inte blockeras. Här nedan kan du läsa mer om Lokalfastigheters ansvar för brandskyddsarbetet och vad ditt ansvar som hyresgäst innebär.
brandskydd för verksamhetslokaler

Vårt ansvar som hyresvärd

Lokalfastigheter ansvarar som hyresvärd för att de byggnader vi upplåter är ändamålsenliga för den verksamhet vi ursprungligen har upplåtit dem till – och efter den användning som byggnaden är anpassad för. Vi ansvarar för att byggnaderna har de utrymningsvägar, utrymningsplaner, utrymningsskyltning, handbrandsläckare och brandposter som krävs. Vi ser också till så att det finns brandcellsindelning med spärrar såsom brandcellsdörrar, tätningar och spjäll. Vi upprättar även beskrivningar av brandskyddet med tillhörande brandritningar. Brandritningarna visar brandcellsindelning, var handbrandsläckare och brandposter sitter, utrymningsvägar, vägledande skyltar och branddörrar.

Brand- och utrymningslarm

Lokalfastigheter ansvarar för skötsel och underhåll av brand- och utrymningslarm. I ett skåp vid centralapparaten eller brandförsvarstablån finns en pärm med en serviceritning som visar hela brandlarmsanläggningen, inklusive installationer och två omgångar orienteringsritningar som visar en klarare bild över anläggningen. Vid brandförsvarstablån eller centralapparaten finns även telefonnummer till SOS, och till förste och andre anläggningsskötare. Brandlarmet kan antingen vara direktkopplat till brandkåren eller lokalt i fastigheten. Vid direktkopplade larm larmas räddningstjänsten automatiskt, men vid brand är det viktigt att du som hyresgäst även ringer 112. När ett brandlarm som inte är direktkopplat går igång ska man först evakuera, sedan kontrollera vad som hänt och vid behov larma brandkåren på 112. Vid fellarm under dagtid ska du som hyresgäst ringa anläggningsskötaren, vilken finns angiven vid brandlarmscentralen. Under jourtid ringer du 08-518 33 633. Tänk på att verksamheten debiteras vid utryckningar som beror på falsklarm eller skadegörelse.

Larmlagring för direktkopplade brandlarm

Larmlagring är en funktion som ger boende och personal på plats möjlighet att kvittera och åtgärda larmorsaken innan brandförsvaret larmas. Man kvitterar inom en minut, sen har personalen tre minuter på sig att åtgärda och återställa. Om det går längre tid så går larmet vidare. Larmlagringsfunktionen finns på Ekbacken och Solskiftet.

Brandskyddsredogörelse

Lokalfastigheter som hyresvärd ansvarar för att upprätta brandskyddsredogörelser. Brandskyddsredogörelsen är ett krav som ställs på ägare av byggnader och kan liknas vid en ”självdeklaration” av en byggnads och dess verksamheters status vad gäller brandskyddet. Syftet med detta lagkrav är bland annat att tydliggöra den enskildes ansvar, att fastighetsägare och nyttjanderättshavare gemensamt får gå igenom sitt brandskydd samt att brandskyddsredogörelsen ska utgöra ett av flera underlag för planering av brandförsvarets tillsynsverksamhet. Byggnadens ägare är ansvarig att lämna in en redogörelse för sitt brandskydd till brandförsvaret. En nyttjanderättshavare ska ge ägaren de uppgifter som behövs för att denne ska kunna fullgöra sin skyldighet.

Ditt ansvar som hyresgäst

Som lokalnyttjande verksamhet ansvarar du som hyresgäst för den interna brandskyddskontrollen. Detta ansvar omfattar bland annat:
  • Se till så att utrymningsvägar inte blockeras.
  • Felanmäla till Lokalfastigheter om till exempel branddörrar och uppställningar med hjälp av dörrmagneter inte fungerar.
  • Öva utrymning – utrymningsövning bör genomföras minst en gång om året på förskola/skola, med fördel i början av höstterminen. Lokalfastigheter kan delta genom att sätta igång och stänga av brandlarmsignalen. Du som hyresgäst bokar tid med Lokalfastigheter via vår anläggningsskötare. Tänk på att ha framförhållning på cirka två veckor då tiden behöver bokas.
  • Tillsyn – dels inom ramen för egenkontroll men även om räddningstjänsten kallar verksamheten.
  • Förebyggande och avhjälpande arbete enligt SBA (systematiskt brandskyddsarbete).

Har du ytterligare frågor?

För tekniska frågor kring din lokal kan du alltid kontakta din fastighetsförvaltare för frågor och rådgivning.