Två nya fastighetsförvaltare

Rekryteringen av två nya fastighetsförvaltare till vår verksamhet är nu klar. Den 12 juni börjar Christopher Blomqvist och den 23 augusti börjar Henrik Davidsson – och de är ett välkommet tillskott till bolaget.

Både Henrik och Christopher kommer att i huvudsak arbeta med förvaltningsområde skola och förskola. Zagros Shaker och Nebeel Hasan som varit inhyrda konsulter och arbetat som fastighetsförvaltare, kommer att avsluta sina uppdrag hos oss i samband med att Christopher och Henrik börjar.

Uppföljning av budget 30 april

Uppföljning av budget per den 30 april för Lokalfastigheter visar på ett underskott på totalt -15,7 mnkr. Underskottet hänförs i huvudsak till att hyresavisering till staden var försenad på grund av att implementering av fastighetssystemet Vitec har dragit ut på tiden. Prognosen för helåret visar på ett positivt resultat på 733,9 mnkr som i huvudsak avser försäljning av tre fastigheter som hittills är kontrakterade.

Det återstår ännu en extern försäljning och överlåtelse enligt fastighetsöversynen. Verksamhetsövergången från staden till bolaget har fungerat bra och fastighetsförvaltningen har flutit på som vanligt utan att verksamheterna har blivit lidande. Detta trots att bolaget är i ett uppstartskede med att installera sig i nya lokaler, implementera ett nytt fastighetssystem och att inrätta nya rutiner med Förvaltaren. Överlåtelseavtalet mellan staden och bolaget avseende fastigheter som fortsättningsvis ska ägas och förvaltas av bolaget beräknas tecknas den 1 oktober 2017.

Rekrytering av VD pågår

Rekrytering av VD pågår i detta nu, och arbetet med fastighetsöversynen fortsätter. Detta innebär bland annat att bolaget har omstrukturerats, och att ett antal dotterbolag och dotterdotterbolag har startats för att ta hand om köp och försäljning av fastigheter under 2017.

Bokslut med stark ekonomi

En fortsatt stark ekonomi i Lokalfastigheter AB ger förutsättningar för att utveckla kommunens bolag – och bidra till hela stadens utveckling.

Boalget har under perioden sedan 2009 haft en snittavkastning på 3,7 %. Värdeutvecklingen på koncernens fastigheter och mark har varit god. Resultatet av den marknadsvärdering som gjordes vid årsskiftet visar att marknadsvärdet ökat med 9,7 % under 2015.