Om oss

Lokalfastigheter i Sundbyberg AB är ett helägt kommunalt bolag som har i uppdrag att främja lokalförsörjningen i Sundbybergs kommun. Bolaget syftar inte till att bereda vinst åt aktieägarna. Lokalfastigheter har i uppdrag att:

  • Försörja staden och dess bolag med verksamhets- och kontorslokaler
  • Förvalta lokalerna på ett effektivt och hållbart sätt
  • Främja stadsutvecklingen i Hallonbergen, Ör, Rissne samt Ekbacken genom transaktioner till extern part via Lokalfastigheters dotter- och dotterdotterbolag

Fastigheterna

Lokalfastigheter har idag ett bestånd av såväl kommersiella fastigheter som inhyrda objekt från andra fastighetsägare. Därutöver förvaltar Lokalfastigheter Sundbybergs stads egna fastigheter. Totalt handlar det om sammanlagt 235 000 kvm lokalyta, varav 9 000 kvm är bolagets egna lokaler, 84 300 kvm är inhyrda och 134 000 kvm är stadens egna fastigheter.

Förvaltning och kontrakt

Förvaltningen avser i huvudsak skolor, förskolor, omsorgsboende samt idrotts- och fritidsanläggningar. Kontraktshanteringen omfattar samma verksamhetsområde samt inhyrning av kontorslokaler för staden och bolagskoncernens räkning. I vårt uppdrag ingår att:

  • Hantera drift och skötsel inklusive felanmälan
  • Efter beställning från staden svara för projektering av ny-, om- och tillbyggnader
  • Verkställa stadens underhållsplan
  • Hantera avtal för inhyrda objekt  – samt förhandla och omförhandla avtal

Kommunalrättsliga principer

Lokalfastigheter ska iaktta de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c § kommunallagen, vilket innebär att:

  • Verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen
  • Kommunmedlemmarna ska behandlas lika
  • Det råder förbud mot att lämna stöd åt enskild och mot att ta ut högre avgift än vad som svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som tillhandahålls